Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 01.01.2023 09.09.2022

Plánujú sa zmeny v prístupe k informáciám

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám


Schválené od 01.10.2022 01.09.2022

Novela zákona o energetike prinesie nových účastníkov na trh s energiami

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.12.2022 25.08.2022

Dodávateľom plynu môže vzniknúť nová skladovacia povinnosť

Zákon o energetike

Pripravované od 01.01.2023 25.08.2022

Chystá sa úplne nový letecký zákon

Návrh zákona o civilnom letectve (letecký zákon)

Pripravované od 01.01.2023 24.08.2022

Plánujú sa zmeny ohľadom prechodného pobytu cudzinca na účel podnikania

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pobyte cudzincov

Pripravované od 15.10.2022 23.08.2022

Digitálne kópie publikácií sa budú po novom odovzdávať vo formáte PDF

Návrh vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na digitálnu kópiu deponátu publikácie

Pripravované od 01.01.2023 15.08.2022

Plánujú sa zaviesť nové služby elektronizácie v zdravotníctve

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 31.05.2023 15.08.2022

Chystá sa rozšírenie povinností pre zamestnávateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Pripravované od 01.01.2023 11.08.2022

Znižuje sa administratívna záťaž respondentov v štátnom štatistickom zisťovaní

Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu