Postupy pri výrube drevín sa zjednodušia

Schválené od 01.09.2024 - Číslo zákona: 543/2002
[11.06.2024]

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny


Bola schválená vládna novela zákona, ktorá má zjednodušiť výrub stromov a krovitých porastov. 
  • Po novom sa nebude súhlas vyžadovať na výrub stromov s obvodom kmeňa do 60 centimetrov, meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 štvorcových metrov, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce.
  • Súhlas sa nebude vyžadovať ani na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie, na stromy s obvodom kmeňa do 80 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 100 štvorcových metrov, ak ide o drevinu rastúcu v zastavanom území obce na pozemkoch, ktoré nie sú územným plánom obce určené na zastavanie.
  • Taktiež sa nebude vyžadovať súhlas na výrub ani na stromy s obvodom kmeňa do 90 centimetrov meraným vo výške 130 centimetrov nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 200 štvorcových metrov, ak ide o drevinu rastúcu za hranicami zastavaného územia obce.
  • Súhlas nebude treba ani na výrub krovitých porastov, ak rastú vo viniciach, a to na účel výsadby nového viniča. Taktiež aj na krovité porasty, ak rastú na svahom tvorenom medziradí ovocných sadov a viníc. 
Pri zámere vyrúbať drevinu, ktorá rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, bude povinné to písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu. 

Cieľom schválených zmien je odstrániť zbytočné byrokratické zaťaženie a nedostatky vyplývajúce z aplikačnej praxe. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu