Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 01.07.2023 - Novinka 26.05.2023

Plánujú sa zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie vozidiel pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách


Schválené od 15.05.2023 19.05.2023

Práca v zahraničí: Žiadosť o prenosný dokument A1 už môžete podať elektronicky

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.07.2023 19.05.2023

Stanovuje sa lehota na vydanie uznesenia o výške trov v civilnom konaní

Novela Civilného sporového poriadku

Schválené od 01.01.2024 19.05.2023

Na dávku materské majú po novom nárok aj absolventky škôl

Novela zákona o sociálnom poistení

Schválené od 15.06.2023 - Už o 19 dní 19.05.2023

Ustanovujú sa výnimky zo zákazu prevodu vlastníctva k neknihovaným pozemkom

Novela zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

Schválené od 01.07.2023 19.05.2023

Slovenský pozemkový fond má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy pred uplynutím dohodnutého času nájmu

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Schválené od 01.07.2023 18.05.2023

Prevádzkovatelia vozidiel už nebudú viacnásobne sankcionovaní

Novela zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.10.2023 17.05.2023

Zavádzajú sa zmeny v určovaní ročnej sadby dane zo stavieb

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené od 01.04.2024 16.05.2023

Zrušuje sa Slovenská stavebná inšpekcia

Novela zákona o výstavbe

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu