Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 01.01.2022 - Novinka 08.09.2021

Menia sa pravidlá poskytovania podpory a dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

Pripravované od 01.01.2023 08.09.2021

Zavádzajú sa zmeny v dobrovoľnom dôchodkovom sporení

Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte

Schválené od 01.09.2021 02.08.2021

Rozširuje sa domáce vzdelávanie aj na 2. stupeň základných škôl

Zákon, ktorým sa mení zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Pripravované od 01.01.2023 30.07.2021

Zavádza sa elektronické potvrdzovanie dočasnej PN a iné zmeny v sociálnej oblasti

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení

Pripravované od 01.07.2022 13.07.2021

Zavádza sa definícia a podmienky rodinných podnikov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Pripravované od 01.01.2022 13.07.2021

Upravuje a zjednodušuje sa podnikanie sociálnych podnikov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch

Schválené od 02.08.2021 03.07.2021

Zavádza sa minimálny podiel pre ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Pripravované od 15.11.2021 30.06.2021

Na niektoré plastové fľaše sa nebude vzťahovať povinnosť zálohovania

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

Schválené od 16.07.2021 07.07.2021

Zjednodušuje sa oblasť posudzovania zhody výrobkov a uvádzania určených výrobkov na trh

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu

Schválené od 03.07.2021 03.06.2021

Zavádza sa zákaz používania niektorých jednorazových plastových výrobkov

Zákon o odpadoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu