Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.09.2024 11.06.2024

Postupy pri výrube drevín sa zjednodušia

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny

Schválené od 17.05.2024 11.06.2024

Poľnohospodárom sa poskytne pomoc vo forme návratnej finančnej pomoci

Novela zákona o poskytovaní podpory dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.10.2025 10.06.2024

Plánuje sa odklad účinnosti zmien súvisiacich so zavedením insolvenčného registra

Návrh novely zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev

Schválené od 10.06.2024 10.06.2024

Zvyšuje sa maximálna dávka garančného poistenia

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 10.06.2024 10.06.2024

Zamestnávatelia môžu mať vyšší komfort pri spracovávaní ePN

Oznam Sociálnej poisťovne

Pripravované od 13.07.2024 04.06.2024

Plánuje sa zrušiť poplatok, ktorý zaťažuje tepelné čerpadlá

Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Pripravované od 01.07.2025 03.06.2024

Navrhujú sa zmeny v evidencii motorových vozidiel

Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 03.06.2024 03.06.2024

Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky rýchlejšie

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.07.2024 01.06.2024

Predlžuje sa lehota na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Schválené od 01.07.2024 01.06.2024

Zavádzajú sa zmeny v súvislosti s nekalými obchodnými praktikami na online trhoch

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu