Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.09.2023 02.08.2023

Zužuje sa pôsobnosť externých zodpovedných osôb

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.09.2023 02.08.2023

Zavádzajú sa zmeny oznamovacích povinností pri zmluve o poskytovaní služieb

Novela zákona o elektronických komunikáciách a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.09.2023 02.08.2023

Zjednodušuje sa financovanie eurofondových projektov

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Schválené od 01.09.2023 02.08.2023

Činnosť v oblasti technickej normalizácie môže vykonávať aj iná právnická osoba

Novela zákona o technickej normalizácií

Schválené od 31.07.2023 31.07.2023

Finančná správa pristupuje k využívaniu Systému colných rozhodnutí

Oznam Finančnej správy SR

Pripravované od 01.01.2024 28.07.2023

Plánuje sa revízia expozičných limitov zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a toxickými látkami

Návrh nariadenia vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci

Pripravované od 01.01.2024 21.07.2023

Plánuje sa obmedziť predaj zvierat

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti

Pripravované od 01.01.2024 21.07.2023

Plánuje sa zaviesť lepšia regulácia nelegálnych množiarní spoločenských zvierat

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti

Schválené od 20.07.2023 20.07.2023

Novinky v aplikácii Virtuálna registračná pokladnica

Oznam Finančnej správy SR

Pripravované od 01.09.2023 20.07.2023

Plánuje sa odstrániť povinnosť predajní mať oddelený vstup na príjem potravín a príchod kupujúcich

Opatrenie, ktorým sa mení a dopĺňa výnos z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu