Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 15.09.2023 14.09.2023

Mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa končí

Uznesenie vlády SR k odvolaniu mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom  SARS-CoV-2 na území SR

Pripravované od 01.01.2024 14.09.2023

Plánuje sa zvýšenie paušálnych výdavkov súdneho exekútora

Návrh novely vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Schválené od 08.09.2023 08.09.2023

SZČO a zamestnávateľom sa blíži splatnosť odloženého poistného za marec 2021

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 06.09.2023 08.09.2023

Finančná správa spustila nový nástroj na bezpečný prenos dát

Oznam Finančnej správy SR

Pripravované od 01.05.2024 08.09.2023

Plánuje sa rozšírenie súboru finančných nástrojov o technológiu distribuovanej databázy transakcií

Návrh novely zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Schválené od 26.08.2023 08.09.2023

Straty poľnohospodárov spôsobené dovozom z Ukrajiny bude kompenzovať štát

Nariadenie vlády SR o poskytovaní podpory na kompenzáciu hospodárskej straty poľnohospodárom v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín z Ukrajiny

Schválené od 01.10.2023 - Už o 2 dni 08.09.2023

Zavádzajú sa zmeny v určovaní ročnej sadzby dane zo stavieb

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené od 01.10.2023 - Už o 2 dni 01.09.2023

Zavádzajú sa pokuty pri neposkytnutí údajov do Registra právnických osôb

Novela zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.10.2023 - Už o 2 dni 01.09.2023

Umožňuje sa prístup do Registra právnických osôb notárom aj bankám

Novela zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2025 07.08.2023

Plánuje sa zavedenie nových pravidiel Únie na ochranu retailových investorov

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice, pokiaľ ide o pravidlá Únie na ochranu retailových investorov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu