Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.11.2022 21.10.2022

Posúva sa hranica registrácie na výkon pohonného strojového zariadenia malých plavidiel

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2023 07.10.2022

Navrhuje sa úprava definície a pracovných podmienok v chránených dielňach

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2023 07.10.2022

SZČO vykonávajúce slobodné povolania by mohli získať príspevok na činnosť pracovného asistenta

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.11.2022 21.10.2022

Zavádzajú sa grafické symboly pre zapísané označenie pôvodu výrobku

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.11.2022 21.10.2022

Nanovo sa definuje nastavovanie poplatkov za odpady v obci

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pripravované od 10.11.2022 03.10.2022

Upravuje sa cenová regulácia v elektroenergetike

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania

Schválené od 07.10.2022 07.10.2022

Boli prijaté opatrenia na zmiernenie energetickej krízy

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 01.11.2022 27.09.2022

Ustanovujú sa kategórie odberateľov, ktoré môžu používať plyn na výrobu v čase obmedzenia dodávky

Vyhláška MH SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie

Pripravované od 01.01.2023 25.10.2022

Férovejšie určená výška úhrady za služby RTVS pre podnikateľov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Schválené od 15.10.2022 15.09.2022

Vznikajú nové povinnosti pre autorizované osoby strelných zbraní

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu