Zrýchľuje sa proces verejného obstarávania

Už o 29 dní - Schválené od 01.08.2024 - Číslo zákona: 343/2015
[02.07.2024]

Novela zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Bola schválená vládna novela zákona, ktorej cieľom je urýchlenie procesu verejného obstarávania. 
  • Vypúšťa sa inštitút žiadosti o nápravu, keďže nie je vyžadovaným podľa predpisov EÚ. Tým má dôjsť k zjednodušeniu postupu vo verejnom obstarávaní a k jeho urýchleniu. 
  • Novela zákona navyšuje hranice pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky z 800 000 eur na 1,5 milióna eur. 
  • Právnou úpravou sa zavádza výnimka zo zákona na podlimitnú zákazku na dodanie potravín pre školské stravovanie a poskytovanie sociálnej služby. 
  • Novelou sa upravujú aj pokuty. Po novom je stanovená sankcia za vybrané porušenia zákona v rozpätí 0,1 až 5% zo zmluvnej ceny alebo súčtu cien s cieľom umožniť zohľadnenie všetkých osobitostí konkrétneho prípadu. Doteraz bola za vybrané porušenie zákona stanovená sankcia na pevnej úrovni 5 % zo zmluvnej ceny. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu