Dopravné spoločnosti si budú môcť prenajímať vozidlá z EÚ aj bez evidencie SR

Už o 29 dní - Schválené od 01.08.2024 - Číslo zákona: 56/2012
[02.07.2024]

Novela zákona o cestnej doprave


Bola schválená novela zákona, na základe ktorej dopravné spoločnosti so sídlom v SR budú môcť disponovať určitým počtom prenajatých nákladných vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ bez potreby ich evidencie v SR.
  • Dopravca bude podľa novely povinný bezodkladne vrátiť osvedčenie vodiča Ministerstvu dopravy SR, ak vodič prestal spĺňať podmienky, za ktorých bolo vydané.
  • Legislatívna úprava dá dopravnému správnemu orgánu možnosť uložiť pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto nemá v SR vo vlastných alebo prenajatých priestoroch skutočné a stabilné miesto usadenia podniku, chýba technická základňa a vozidlový park či nemá v týchto priestoroch potrebné doklady.
  • Vozidlom taxislužby môže byť podľa novely iba vozidlo evidované v SR, ktorého evidenčné číslo je zaevidované v koncesii a registri taxislužby. Upravujú sa tiež povinnosti pri označovaní vozidiel taxislužby. Za nesprávne umiestnenie označenia vozidla, respektíve za neumiestnenie tohto označenia na vozidlo taxislužby bude po novom niesť zodpovednosť vodič, ktorý za to môže byť aj pokutovaný.
  • V súlade s európskou smernicou novela stanovuje počet vozidiel evidovaných v inom členskom štáte EÚ, ktoré je možné prenajať a používať na účely nákladnej dopravy.
Právna norma upravuje aj kompetencie okresného úradu v sídle kraja pri rozhodovaní o používaní vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu