Zavádzajú sa viaceré povinnosti pre používateľov dronov

Už o 11 dní - Schválené od 15.07.2024 - Číslo zákona: 143/1998
[15.06.2024]

Novela zákona o civilnom letectve (letecký zákon)


Bola schválená vládna novela zákona, ktorá vytvára právny rámec pre registráciu dronov.

Ministerstvo dopravy SR zriadi register prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov, bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii, aj register pilotov na diaľku. Registre bude viesť a spravovať Dopravný úrad, prístup do nich budú mať len vybrané orgány štátnej správy na základe žiadosti.

Spoločne so zriadením registrov rezort dopravy v zákone upravil aj povinnosti prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov i povinnosti vlastníkov bezpilotných lietadiel, ktorých projektový návrh podlieha certifikácii. V zákone takisto pribudne povinnosť pre prevádzkovateľov bezpilotných leteckých systémov uzavrieť zmluvu o poistení za škodu, ktorú by mohli spôsobiť.

Zároveň sa upravujú povinnosti pilotov na diaľku, ako aj pôsobnosť poskytovať výcvikový kurz, opakovací výcvik a vykonávať skúšku teoretických vedomostí a praktických zručností pilota na diaľku. Novela upravuje aj základné požiadavky na kluby alebo združenia leteckých modelárov, ktoré môžu požiadať o povolenie na prevádzku bezpilotných lietadiel a bezpilotných leteckých systémov.

Novelou sa upraví tiež spôsob udeľovania sankcií za nedodržanie nariadení. Pri opakovanom porušovaní zákon umožní nielen udeliť pokutu, ale na určitý čas aj zakázať činnosť. Priestupky a správne delikty vo vzťahu k bezpilotným lietadlám alebo bezpilotným leteckým systémom budú môcť objasňovať popri Dopravnom úrade aj orgány Policajného zboru, Vojenskej polície či Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zavedie sa aj inštitút takzvanej objektívnej zodpovednosti.
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu