Poľnohospodárom sa poskytne pomoc vo forme návratnej finančnej pomoci

Schválené od 17.05.2024 - Číslo zákona: 103/2024
[11.06.2024]

Novela zákona o poskytovaní podpory dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Bola schválená vládna novela zákona, ktorou sa poskytne poľnohospodárom pomoc vo forme návratnej finančnej výpomoci za zvýhodnených podmienok na preklenutie obdobia do vyplatenia priamej podpory. Poskytnutá bude prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). 
  • Na účely preukázania splnenia podmienok je poľnohospodár alebo obhospodarovateľ lesa povinný predložiť ministerstvu financií a Slovenskej záručnej a rozvojovej banke nimi požadované doklady.
  • Postup poskytovania návratnej finančnej výpomoci, technického zabezpečenia a ďalšie podmienky ešte upraví zmluva medzi ministerstvom financií a SZRB.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu