Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 01.09.2018 15.06.2018

Zjednodušenie a zatraktívnenie podmienok pre zamestnávateľov účastniacich sa duálneho vzdelávania

Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave

Schválené od 01.11.2017 13.06.2018

Pokuta až do výšky 16 596 Eur za výber poplatkov pri objednaní sa u lekára

Zákon o zdravotnej starostlivosti

Schválené od 15.06.2018 12.06.2018

Ako má prevádzkovateľ postupovavať pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

Schválené od 01.06.2018 04.06.2018

Mladí poľnohospodári a malé podniky získajú ľahší prístup k nájmu pozemkov od štátu a väčšie výmery

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom

Schválené od 01.06.2018 04.06.2018

Upravuje sa rozsah praxe, ktorú môžu zdravotníci vykonávať samostatne

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach

Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Posilňujú sa možnosti usporiadania vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti

Zákon o pozemkových spoločenstvách

Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Nový systém kontroly pri uvádzaní dreva na slovenský trh

Zákon o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh

Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Úprava podmienok pre výkon povolania znalca, tlmočníka či prekladateľa

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Zmeny v umiestnení kontrolnej známky na cigaretách

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 01.07.2018 31.05.2018

Liberalizácia výkonu znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti voči súkromným osobám

Zákon znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu