Fľaše a plechovky na nápoje budú zálohované

Schválené od 01.01.2022
[14.10.2020]

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


Parlament schválil nový zákon zavádzájúci povinnosť zálohovania jednorázových obalov na nápoje vyrobených z plastu (fľaše) a z kovu (plechovky). 

Bude vytvorený špeciálny subjekt - správca zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“), ktorý bude zastrešovať fungovanie celého zálohového systému,
Zákon ukladá výrobcom a distribútorom obalov mnohé povinnosti spojené so zálohovaním.

Výrobcovia budú povinní predovšetkým:
 1. zálohovať jednorazové obaly a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,  
 2. zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takéhoto označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom,   
 3. viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o zálohu, 
 4. uzatvoriť so správcom zmluvu o plnení povinností podľa tohto zákona (účinné od 1.12.2019!),    
 5. registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly (účinné od 1.12.2019!)
 6. uhrádzať správcovi vybraté zálohy , náklady spojené s účasťou v zálohovom systéme a náklady na prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov  
 7. informovať konečných používateľov o možnosti vrátenia odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov, 
 8. viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch a údaje z nej ohlasovať správcovi. 
Distribútori budú povinní predovšetkým (povinnosti sa líšia aj s ohľadom na veľkosť predajne, napríklad povinosti pod písmenami d) až h) sa vzťahujú len na predajné plochy nad 300m2): 
 1. zálohovať jednorazové obaly a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,  
 2. pri označení tovaru predajnou cenou uvádzať aj výšku zálohu, ak ide tovar, ktorým je nápoj v zálohovanom jednorazovom obale, 
 3. uzatvoriť zmluvu so správcom o plnení povinností podľa tohto zákona (účinné od 1.12.2019!),     
 4. registrovať sa ako odberné miesto zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u správcu (účinné od 1.12.2019!), 
 5. odoberať jednorazové obaly v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov bez obmedzení,  
 6. vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške,a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného používateľa,  
 7. informovať konečných používateľov o možnosti vrátenia obalov. 
Za porušenie vyššie uvedených povinností môže byť podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 120.000 EUR. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu