Nové opatrenia v používaní jednorazových plastových výrobkov

Už o 3 dni - Schválené od 01.12.2021 - Číslo zákona: 430/2021
[26.11.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


Prijatá novela zákona o odpadoch má za cieľ upraviť problematiku neustáleho navyšovania používania jednorazových plastových výrobkov a znížiť ich negatívny dopad na životné prostredie.

Novela zavádza súhrn opatrení, ktoré majú viesť k znižovaniu spotreby určitých jednorazových plastových výrobkov, napr. poskytovanie jednorazových plastových výrobkov len za odplatu (minimálne 0,50 Eur), zákaz poskytovania jednorazových plastových výrobkov v mieste spotreby v prípade trvalých prevádzok verejného stravovania alebo povinnosti organizátorov verejného podujatia zabezpečiť poskytovanie vhodných alternatív.

Ustanovujú sa požiadavky na výrobok, ktoré zahŕňajú povinnosť od 3. júla 2024 uvádzať na trh určité nápojové obaly len za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú pripevnené k nápojovým obalom. Ďalšou povinnosťou pre výrobcov bude od roku 2025 zabezpečiť, aby nápojové fľaše vyrobené z PET boli uvádzané na trh s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov (od roku 2030 sa táto povinnosť bude vzťahovať na všetky nápojové fľaše vo výške minimálne 30 %).

Zavádzajú sa požiadavky na označovanie výrobkov, ktoré majú zvýšiť informovanosť spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom (informácie spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu). Náklady na informovanie budú znášať výrobcovia.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu