Upravuje a zjednodušuje sa podnikanie sociálnych podnikov

Pripravované od 01.01.2022 - Číslo zákona: 112/2018
[13.07.2021]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch


Plánuje sa úprava podnikania sociálnych podnikov, ktorá odstraňuje nejasnosti a dotvára systém podpory pre podniky sociálnej ekonomiky.

Novelou sa predovšetkým:
  • spresňuje definícia znevýhodnenej osoby;
  • určujú podmienky bezúhonnosti a dôveryhodnej osoby;
  • upresňujú podmienky použitia 50 % zisku sociálneho podniku, ktorý sa musí použiť do roka od schválenia závierky na rozšírený okruh možností (po novom možno zisk použiť aj osobitné fondy na budúce použitie či na osobitné fondy krytia rizík podnikania);
  • zavádza pre integračný podnik fikcia spĺňania podmienky minimálneho počtu zamestnancov, pokiaľ podnik do 6 mesiacov doplní zamestnancov na požadovaný minimálny počet;
  • rozširujú výnimky pre odklad splnenia niektorých podmienok ustanovených pre registrované sociálne podniky v prípade krízového obdobia (ako je napr. pandémia);
  • umožňuje registrovanému sociálnemu podniku zvoliť ako účtovné obdobie aj hospodársky rok (umožňuje sa tak napr. zosúladiť účtovné obdobie so sezónnosťou podnikania);
  • ruší povinnosť overenia závierky audítorom, ak príjem verejných prostriedkov a podielov zaplatenej dane presiahne 200 000 eur alebo aj všetky príjmy presiahnu 500 000 eur,
  • rozširuje okruh prijímateľov investičnej pomoci (dotácie) – aj registrovaným sociálnym podnikom, ktoré nevyužívajú 100 % zisku po zdanení na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu;
  • rozširuje okruh situácií, v ktorých je možné poskytnúť kompenzačnú pomoc;
  • upravuje definícia maximálnej výšky investičnej pomoci vo forme nenávratného finančného príspevku/dotácie na vytvorenie pracovných miest a zjednotenie a navýšenie výšky vyrovnávacieho príspevku.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu