Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Zlepšuje sa vymožiteľnosť práva na súdoch

Civilný sporový poriadok

Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Podnikateľ sa bude môcť ľahšie brániť voči nekonaniu úradov

Správny súdny poriadok

Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Firmy bude možné trestne stíhať

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Schválené od 18.06.2016 15.02.2017

Slovenský podnikateľ bude zodpovedný za nevyplatenie mzdy zahraničnému zamestnancovi subdodávateľa

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, novela Zákonníka práce

Schválené od 18.06.2016 15.02.2017

Stanovujú sa nové povinnosti pre zahraničného zamestnanca vyslaného na Slovensko

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Schválené od 18.06.2016 15.02.2017

Stanovujú sa nové povinnosti pri vysielaní zamestnanca do zahraničia

Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, novela Zákonníka práce

Schválené od 01.06.2016 15.02.2017

Upravujú sa požiadavky na výrobu mäsových výrobkov, manipuláciu s nimi a ich umiestňovanie na trh

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o mäsových výrobkoch

Schválené od 01.06.2016 15.02.2017

Precizuje sa označovanie niektorých nápojov na obaloch

Novela vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o požiadavkách na nápoje

Schválené od 01.01.2017 15.02.2017

Každá firma musí mať dátovú schránku na komunikáciu so štátom

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Schválené od 01.07.2016 15.02.2017

Zvyšuje sa počet dokladov vo virtuálnej pokladnici na 3000

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu