Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.01.2023 07.10.2022

Malo by pokračovať poskytovanie podpory v poľnohospodárstve vnútroštátnymi platbami

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb

Pripravované od 01.12.2022 07.10.2022

Plánuje sa podpora pre aktívnych poľnohospodárov

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na udržiavanie poľnohospodárskej plochy, aktívneho poľnohospodára a kondicionality

Pripravované od 01.12.2022 07.10.2022

Chystá sa poskytovanie podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve na základe intervencií vo forme priamych platieb

Pripravované od 01.01.2023 07.10.2022

Navrhuje sa úprava definície a pracovných podmienok v chránených dielňach

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.01.2023 07.10.2022

SZČO vykonávajúce slobodné povolania by mohli získať príspevok na činnosť pracovného asistenta

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.11.2022 21.10.2022

Zavádzajú sa grafické symboly pre zapísané označenie pôvodu výrobku

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.11.2022 21.10.2022

Nanovo sa definuje nastavovanie poplatkov za odpady v obci

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené od 01.11.2022 25.10.2022

Prijatá novela Zákonníka práce upravuje pracovné podmienky zamestnancov

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Pripravované od 10.11.2022 03.10.2022

Upravuje sa cenová regulácia v elektroenergetike

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia vybraných regulovaných činností v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu