Zmeny v povinnostiach dodávateľa služby vyplatiť nevyplatenú mzdu

Už o 29 dní - Schválené od 01.08.2024 - Číslo zákona: 311/2001
[02.07.2024]

Novela Zákonníka práce


Bola schválená vládna novela zákona, ktorou sa dopĺňajú ustanovenia o povinnosti dodávateľa služby na území SR vyplatiť mzdu, ktorá nebola vyplatená zamestnancovi zamestnávateľom, ak ten je priamym subdodávateľom dodávateľa služby.
  • Žiadosť o vyplatenie mzdy musí zamestnanec zaslať písomne dodávateľovi služby v lehote šiestich mesiacov odo dňa splatnosti mzdy. 
  • Zamestnanec má právo na vyplatenie mzdy od dodávateľa služby len v rozsahu minimálnej mzdy platnej v čase výkonu práce v rámci subdodávateľského vzťahu za každú hodinu výkonu práce.
  • Dodávateľ služby je povinný do 30 dní odo dňa uplatnenia práva na vyplatenie mzdy vyplatiť zamestnancovi  mzdu po odpočítaní zrážok zo mzdy, ktoré by vykonal subdodávateľ, ak by mzdu poskytol.
  • Dodávateľ služby môže odoprieť vyplatenie mzdy, ak pri výbere subdodávateľa za účelom vzniku právneho vzťahu medzi ním a subdodávateľom nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, že subdodávateľ nebude svojim zamestnancom vyplácať mzdu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu