Zmeny v oblasti výroby výživových doplnkov s obsahom alkoholu

Schválené od 01.05.2019 - Číslo zákona: 530/2011
[31.03.2019]

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov


Parlament schválil novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, ktorá prináša zmeny v oblasti výroby výživových doplnkov s obsahom alkoholu.
V záujme zníženia administratívnej záťaže novela prináša nasledujúce zmeny:
1) ustanovuje sa ich výroba v novom type daňového skladu - daňový sklad na výrobu výživových doplnkov (bude možné vyrábať extrakty a maceráty a dodávať ich iba na účely oslobodené od dane alebo na výrobu a prípravu výživových doplnkov) - zákon upravuje podmienky pre získanie povolenia;
2) povinnosť prevádzkovateľa daňového skladu zložiť zábezpeku na daň vo výške dane pripadajúcej na množstvo alkoholického nápoja, ktorý používa, alebo predpokladá použiť, počas jedného kalendárneho mesiaca;
3) ruší sa povinnosť označovať výživový doplnok s obsahom liehu v spotrebiteľskom balení kontrolnou známkou;
4) povinnosť prevádzkovateľa viesť evidenciu prevzatého alkoholického nápoja, znehodnoteného a zničeného alkoholického nápoja, vyrobených extraktov a macerátov a výživových doplnkov, vydaných extraktov a macerátov a výživových doplnkov, stavu zásob extraktov, macerátov, výživových doplnkov a alkoholického nápoja.
Prevádzkovateľ daňového skladu, ktorý má vydané povolenie podľa § 15 zákona a chce vyrábať výživové doplnky, nie je povinný požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov.  
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu