Povinnosť právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod

Schválené od 15.03.2018 - Číslo zákona: 297/2008
[30.05.2018]

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu


Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu zavádza povinnosť právnických osôb a účelového združenia majetku identifikovať konečného užívateľa výhod a v listinnej alebo elektronickej podobe tieto údaje uchovávať po dobu, počas ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a po dobu ďalších piatich rokov od zániku tohto postavenia.
Podmienkou zápisu vybraných právnických osôb, (napr. obchodných spoločností, neziskových organizácií alebo nadácií) do príslušného registra, bude aj uvedenie informácie o konečnom užívateľovi výhod vrátane údaju, ktorý zakladá jeho postavenie.
Zistenie konečného užívateľa výhod bude taktiež povinné pri tzv. základenej starostlivosti o klienta. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu