Mení sa okruh osôb a činností s dopadom povinností pri ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ

Schválené od 15.03.2018 - Číslo zákona: 297/2008
[06.02.2018]

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu


Novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu upravuje rozsah osôb a ich činností, na ktoré sa vzťahují povinnsti tzv. povinných osôb:
1) povinnými osobami sú exekútori pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní peňazí, listín a iných hnuteľných vecí do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie;

2) povinnými osobami sú notári a advokáti, ak poskytnú klientovi právne služby, ktoré sa týkajú akejkoľvek finančnej operácie alebo iného konania, ktoré smeruje k pohybu finančných prostriedkov alebo ho priamo vyvolajú, pri: 
a) kúpe a predaji nehnuteľnosti alebo obchodnej spoločnosti alebo ich časti,
b) správe alebo úschove finančných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,
c) založení účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných papierov a pri ich správe, alebo
d) založení, činnosti alebo riadení obchodnej spoločnosti, združenia fyzických osôb, združenia právnických osôb, účelového združenia majetku, alebo inej právnickej osoby.

3) povinnými osobami sú podnikatelia a iné právnické osoby (aj neziskové) pri obchodoch v hotovosti nad 10 000 EUR (predtým bola hranica nad 15 000 EUR)

4) povinnými osobami nie sú poisťovne a finanční agenti a poradcovia pri činnostiach v oblasti neživotného poistenia
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu