Zavádza sa nová podpora pre zamestnávateľov poskytovaná v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit)

Schválené od 01.03.2022
[30.01.2022]

Zákon o podpore v čase skrátenej práce


Parlament schválil nový zákon o podpore v čase skrátenej práce, ktorý upravuje poskytovanie podpory v čase skrátenej práce zamestnávateľovi. Z pôvodného znenia predloženého do medzirezortného pripomienkového konania bola vypustená podpora pre SZČO.

Táto podpora bude určená zamestnávateľom, ktorí boli nútení obmedziť činnosť v dôsledku vonkajšieho faktora, ktorý nemohli ovplyvniť (napr. mimoriadna situácia, núdzový stav). Za obmedzenie činnosti u zamestnávateľa sa považuje stav, ak nemôže najmenej 1/3 zamestnancov prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Podpora bude poskytovaná na základe žiadosti prostredníctvom úradov práce. Podpora pre zamestnávateľa je určená na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci v čase skrátenej práce v sume 60 % priemerného hodinového čistého zárobku zamestnanca. 

Podporné obdobie bude trvať maximálne 6 mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu