Fyzické osoby už nebudú identifikované rodným číslom, ale špecifickým generovaným identifikátorom

Pripravované od 01.01.2020
[03.06.2019]

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý zavádza nový systém identifikácie osôb.
Nové identifikátory fyzickej osoby majú nahradiť doteraz používané rodné čísla, ktoré budú postupne úplne vyradené. Zákon zavádza celkovo 3 druhy identifikátorov, pričom za pre bežného človeka v praxi bude najvýznamnejší tzv. bezvýznamový identifikátor (náhodné desaťmiestne číslo generované kryptografickým kľúčom). Práve tento bezvýznamový identifikátor bude uvádzaný na občianskych preukazoch, rodných listoch, cestovných pasov a iných dokladoch. To znamená, že fyzické osoby sa budú preukazovať týmto identifikátorom, čo zároveň zvýši ochranu osobných údajov. Z tohto čísla nebude možné nič vyčítať a sám o sebe nebude považovaný za osobný údaj. V spojení s inými údajmi však už bude podliehať povinnostiam vyplývajúcim zo spracúvania osobných údajov a bude možno ho použiť na účely určenia fyzickej osoby len vtedy, ak je jeho použitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania. Povinnými subjektmi vo vzťahu ku spracúvaniu sú aj podnikatelia, ktorí budú tento identifikátor pre svoje účely používať. Za porušenie povinností pre spracúvaní môže byť uložená pokuta do výšky do 50.000,- EUR.
Zvyšné 2 identifikátory (jednoznačný identifikátor a sektorový identifikátor) budú používané pre účely verejnej správy.
Identifikátory budú pridelene všetkým občanom SR a cudzincom s pobytom na území SR ministerstvom vnútra ako správcom Registra základných identifikátorov po nadobudnutí účinnosti zákona. Doklady fyzickej osoby vydané pred nadobudnutím účinnosti zostanú v platnosti až do uplynutia doby ich platnosti, avšak preukazovať sa rodným číslom môže osoba len počas platnosti dokladu totožnosti, kde je rodné číslo uvedené. Počas prechodného obdobia sa budú nové identifikátory fyzickej osoby používať súbežne s rodným číslom. Ak však vyprší platnosť dokladu totožnosti s rodným číslom po nadobudnutí účinnosti zákona na novom doklade už rodné číslo nebude uvedené. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu