Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Kratšia lehota na oznámenie voľných pracovných miest v niektorých prípadoch

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 13.04.2018 18.11.2020

Prevádzkovateľ STK bude musieť poskytovať aj emisnú kontrolu a naopak

Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Povinné oznámenie údajov športového odborníka, ak chce podnikať

Zákon o športe

Schválené od 01.03.2017 22.02.2017

Presná paušálna odmena advokáta v konaní o oddlžení

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Schválené od 25.05.2018 18.11.2020

Prísnejšia úprava ochrany osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Schválené od 01.01.2019 18.11.2020

Nový výpočet poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Schválené od 01.01.2019 18.11.2020

Úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom majetku

Zákon o DPH


Zrušené 18.11.2020

Žiadosť o informácie veľkého rozsahu od verejného orgánu bude spoplatnená

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Obce (mestá) budú môcť vyrubiť poplatok za uskutočňovanie stavieb

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu