Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.07.2021 01.06.2021

Zavádzajú sa nové subjekty oprávnené prijímať a vyvážať alkoholické nápoje v rámci EÚ

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 01.07.2021 01.06.2021

Zavádza sa jednotný limit pre použitie sadzby DPH vo výške 10.000€ v rámci celej EÚ

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Pripravované od 01.08.2021 01.06.2021

Menia sa výšky pomoci na dodávanie mlieka a ďalších potravín do škôl

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Pripravované od 01.12.2021 01.06.2021

Umožňuje sa predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o potravinách

Pripravované od 01.01.2022 01.06.2021

Zjednoduší sa elektronizácia účtovných dokladov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve

Pripravované od 02.02.2022 01.06.2021

Zjednocujú sa podmienky vysielania vodičov v cestnej doprave v rámci EÚ

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 01.07.2021 26.05.2021

Menia sa podmienky kontroly úhrady diaľničnej známky

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Pripravované od 01.10.2021 01.06.2021

Zavádza sa možnosť bezplatného zápisu do obchodného registra na doplnenie povinných údajov

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Schválené od 21.05.2021 09.06.2021

Odkladá sa splatnosť poistného na sociálne poistenie za mesiace pandémie

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Schválené od 13.04.2021 09.06.2021

Ruší sa obmedzenie distribúcie osobných ochranných pomôcok

Zákon, ktorým sa v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu