Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 07.06.2024 11.06.2024

Noví zdravotnícki pracovníci sa rýchlejšie dostanú do nemocníc a ambulancií

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.09.2024 11.06.2024

Postupy pri výrube drevín sa zjednodušia

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny

Schválené od 17.05.2024 11.06.2024

Poľnohospodárom sa poskytne pomoc vo forme návratnej finančnej pomoci

Novela zákona o poskytovaní podpory dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.01.2025 11.06.2024

Za platcu DPH sa budú registrovať podniky od obratu 50 000 eur

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.01.2025 11.06.2024

Zavádza sa oslobodenie od dane pre malé podniky na úrovni EÚ

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 01.06.2024 11.06.2024

Zvyšuje sa ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pripravované od 01.10.2025 10.06.2024

Plánuje sa odklad účinnosti zmien súvisiacich so zavedením insolvenčného registra

Návrh novely zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev

Schválené od 10.06.2024 10.06.2024

Zvyšuje sa maximálna dávka garančného poistenia

Oznam Sociálnej poisťovne

Schválené od 10.06.2024 10.06.2024

Zamestnávatelia môžu mať vyšší komfort pri spracovávaní ePN

Oznam Sociálnej poisťovne

Pripravované od 13.07.2024 04.06.2024

Plánuje sa zrušiť poplatok, ktorý zaťažuje tepelné čerpadlá

Návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu