Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:


Schválené od 01.10.2023 17.05.2023

Zavádzajú sa zmeny v určovaní ročnej sadby dane zo stavieb

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené od 01.04.2024 16.05.2023

Zrušuje sa Slovenská stavebná inšpekcia

Novela zákona o výstavbe

Schválené od 15.06.2023 - Už o 19 dní 16.05.2023

Zavádzajú sa zmeny pri záväznom stanovisku k stavebnému zámeru v Bratislave

Novela zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave

Schválené od 15.06.2023 - Už o 19 dní 16.05.2023

Zavádzajú sa záväzné stanoviská v súvislosti so stavebným zámerom

Novela zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Schválené od 15.06.2023 - Už o 19 dní 16.05.2023

Obec sa môže s investorom dohodnúť, že súčasťou investičnej činnosti bude aj iná činnosť

Novela zákona o obecnom zriadení

Schválené od 01.09.2023 11.05.2023

Zužuje sa pôsobnosť externých zodpovedných osôb

Novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Schválené od 01.04.2024 11.05.2023

V integrovanom konaní nebude potrebné vykonať posúdenie vplyvu na životné prostredie

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Schválené od 01.04.2024 11.05.2023

Zavádza sa tzv. integrované konanie v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Návrh na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu