Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.05.2018 14.02.2018

Zmenia sa prípustné limity expozície pre chemické faktory na pracovisku

Nariadenie vlády o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Schválené od 01.01.2018 09.02.2018

Podrobnosti k evidencii a ohlasovaniu spotreby ľahkých plastových tašiek

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Schválené od 01.04.2017 09.02.2018

Nové administratívne povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov určených výrobkov

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Schválené od 01.03.2017 09.02.2018

Oddlžovanie fyzických osôb konkurzom alebo splátkovým kalendárom

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii

Schválené od 01.05.2018 09.02.2018

Nové povinnosti zamestnávateľov, u ktorých pracujú cudzinci

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 01.04.2018 09.02.2018

Zjednodušenie čerpania regionálnej investičnej pomoci

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Schválené od 01.05.2018 09.02.2018

Štát podporí dochádzanie za prácou do iného mesta

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 15.02.2018 08.02.2018

Podrobnosti o skúške lekárov, zubárov a ďalších zdravotníkov, ktorí získali vzdelanie v zahraničí

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o doplňujúcej skúške


Schválené od 15.02.2018 08.02.2018

Zmiernia sa kvalifikačné predpoklady odborných a pedagogických zamestnancov

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu