Osoby z 3. krajín budú predkladať doklady o získanom vzdelaní len pri niektorých typoch zamestnania

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 5/2004
[29.01.2019]

Zákon o službách zamestnanosti


Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti upravujúcu zamestnávanie osôb z tretích krajín.
Novela zákona znižuje administratívnu záťaž žiadateľov o udelenie prechodného pobytu/ udelenie povolenia na zamestnanie a upravuje podmienky predkladania dokladov o získanom vzdelaní príslušníkmi 3. krajín. Podľa novej úpravy žiadateľ predkladá rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní len v prípade, ak ide o regulované povolanie (v súčasnosti je ich cca 220, ide napr. o zdravotnícke, právnické, pedagogické povolania).
Z pohľadu podnikateľov sa týmto urýchli proces zamestnávania osôb z tretích krajín a umožní strategické plánovanie príchodu pracovnej sily (uznávanie zahraničných dokladov je v praxi často veľmi zdĺhavé). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu