Firmy bude možné trestne stíhať

Schválené od 01.07.2016 - Číslo zákona: 91/2016
[15.02.2017]

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb


Nový zákon obsahuje úpravu základov trestnej zodpovednosti právnických osôb (PO), jednotlivé druhy trestov, ktorými možno PO potrestať, spôsob ich ukladania a úpravu trestného konania.

Zákon obsahuje úplný zoznam trestných činov, za spáchanie ktorých vzniká trestná zodpovednosť PO. Za zmienku stojí skutočnosť, že zákonodarca pritom do zákona nezahrnul celý rad osobitne dôležitých trestných činov, za ktorých spáchanie PO nebude trestnoprávne zodpovedná (napr. nevyplatenie mzdy a odstupného, podvod, zavinený úpadok, poškodzovanie alebo zvýhodňovanie veriteľa či machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe).

Trestom pre PO je napr. zrušenie PO, prepadnutie majetku, veci, peňažný trest, zákaz činnosti, zákaz účasti na verejnom obstarávaní, atď.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu