Využívanie odborných garantov vo verejnom obstarávaní je dobrovoľné

Schválené od 31.03.2024 - Číslo zákona: 32/2024
[18.04.2024]

Novela zákona o verejnom obstarávaní


Bol prijatá vládna novela zákona, ktorou sa využívanie odborného garanta na vykonávanie činnosti vo verejnom obstarávaní stáva dobrovoľným. 
  • Fakultatívnosť využívania odborných garantov však dáva právomoc každému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi možnosť ad hoc sa rozhodnúť, že konkrétne verejné obstarávanie bude napríklad z dôvodu jeho významnosti alebo odbornej náročnosti realizované prostredníctvom osoby, ktorá je odborným garantom.
  • Významná je aj skutočnosť, že sa vypúšťa sankčný mechanizmus a vyvodzovanie deliktuálnej zodpovednosti podľa pôvodnej úpravy voči konkrétnemu garantovi. Vyvodzovanie sankcií v rovine pracovno-právnej, zmluvnej alebo trestnoprávnej nie je dotknuté.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu