Využívanie odborných garantov vo verejnom obstarávaní by malo byť dobrovoľné

Pripravované od 31.03.2024 - Číslo zákona: 343/2015
[20.11.2023]

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona, ktorého cieľom je zaviesť fakultatívnosť konceptu odborného garanta vo verejnom obstarávaní.

Využívanie odborného garanta na vykonávanie činností vo verejnom obstarávaní by malo byť v právomoci každého verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ktorí sa budú môcť ad hoc rozhodnúť, či konkrétne verejné obstarávanie, napr. z dôvodu jeho významnosti alebo odbornej náročnosti budú realizovať prostredníctvom odborného garanta.

Koncept fakultatívnosti odborného garanta poskytne verejným obstarávateľom väčšiu mieru flexibility v rozhodovaní na rozdiel od aktuálnej právnej úpravy, ktorá povinne vyžaduje účasť odborného garanta na realizácii každej podlimitnej a nadlimitnej zákazky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu