Plánuje sa rozšíriť zoznam voľných živností o prevádzkovanie cestovnej agentúry

Pripravované od 01.07.2024
[31.10.2023]

Návrhy novely zákona, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh novely zákona, ktorého hlavným cieľom je všestranná podpora podnikateľského sektora. Z uvedeného dôvodu sa plánuje preradenie dvoch živností (prevádzkovanie cestovnej agentúry a sprievodca cestovného ruchu) z viazaných živností medzi voľné živnosti.

Predloženým návrhom sa taktiež liberalizujú požiadavky na dosiahnutú prax v prípade živnosti na prevádzkovanie cestovnej kancelárie. Od požiadavky potrebnej dĺžky praxe sa oslobodzujú absolventi stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia v odbore cestovný ruch. Dôvodom navrhovanej úpravy je, že požiadavku dosiahnutej praxe predkladateľ návrhu zákona považuje za neprimeranú mieru regulácie.

Návrhom novely zákona sa takisto plánuje preniesť povinnosť z cestovných kancelárií na poskytovateľov ochrany pre prípad úpadku informovať orgán dohľadu (Slovenskú obchodnú inšpekciu) o vzniku alebo zmene zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku a tiež oznámiť orgánu dohľadu niektoré údaje o zmluve zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku, ktorými sú názov poskytovateľa ochrany v prípade úpadku, suma zabezpečujúca ochranu pre prípad úpadku a spôsob uplatnenia práv z tejto zmluvy do piatich dní od jej vzniku alebo zmeny. Predmetné údaje, teda Slovenskej obchodnej inšpekcii dodané budú, ale iným subjektom.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu