Zavedenie maximálneho ročného vymeriavacieho základu na poistné (sociálne poistenie)

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 461/2003
[29.01.2019]

Zákon o sociálnom poistení


Novela zákona zavádza maximálny ročný vymeriavací základ (a ruší maximálny mesačný vymeriavací základ), ktorý sa bude uplatňovať pri platení preddavkov na poistnom na zamestnávateľa, zamestnanca aj samostatne zárobkovo činnú osobu. Jeho výška sa alikvótne upraví pri vykonaní ročného zúčtovania prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok.
Platenie preddavkov na poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa sa môže zastaviť aj počas roka, a to práve v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom dôjde k úhrade preddavkov zo sumy určenej ako maximálny ročný vymeriavací základ.Ak má fyzická osoba viac zamestnaní v priebehu kalendárneho roka, tak uvedené platí pre každého jej zamestnávateľa osobitne. To znamená, že mesačné preddavky na poistnom sa budú platiť zo skutočných príjmov zamestnanca zúčtovaných na výplatu za daný mesiac až dovtedy, pokiaľ výška príjmov zúčtovaných na výplatu u tohto zamestnávateľa kumulatívne za daný rok nepresiahne maximálny ročný vymeriavací základ. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu