Zavedenie ročného zúčtovania poistného v sociálnom poistení

Schválené od 01.01.2022 - Číslo zákona: 461/2003
[02.12.2021]

Zákon o sociálnom poistení


Novela zákona o sociálnom poistení zavádza ročné zúčtovanie poistného v sociálnom poistení. Poistné na povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie, povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na povinné poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity budú platené a odvádzané preddavkami.  
Základné charakteristiky ročného zúčtovania:
1) ročné zúčtovanie bude vykonávať Sociálna poisťovňa (nezvýši sa administratívna záťaž podnikateľov ani zamestnancov);
2) zúčtovanie vykoná do 30. 9. nasledovného kalendárneho roku (resp. 31.10. pre osoby podávajúce daňové priznanie v predĺženej lehote);
3) bude sa vzťahovať na poistenca, ktorý je zamestnancom, povinne poistenou SZČO a zamestnávateľom
4) Sociálna poisťovňa zašle výsledok ročného zúčtovania v podobe rozhodnutia poistencovi (zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba) a zamestnávateľovi, v ktorom sa bude konštatovať preplatok/nedoplatok alebo vyrovnaná nulová bilancia,
5) nedoplatok na poistnom bude poistenec a zamestnávateľ povinný zaplatiť v lehote 45 dní, v tejto lehote bude taktiež poisťovňa povinná vrátiť preplatok.
Ak suma preplatku alebo nedoplatku na poistnom je nižšia ako 5 eur, nevzniká povinnosť zaplatiť nedoplatok ani povinnosť vrátiť preplatok.   
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu