Zvýšili sa sumy paušálnych výdavkov súdneho exekútora

Schválené od 01.01.2024 - Číslo zákona: 417/2023
[17.04.2024]

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)


Na základe vládneho návrhu vyhlášky sa zvýšili sumy paušálnych výdavkov súdneho exekútora v prípade exekučných konaní zastavených na návrh oprávneného, podaného po uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie s odkladným účinkom. Exekútorovi patrí náhrada paušálnych výdavkov vo výške 100 eur. 

Pozitívnym dôsledkom takejto úpravy bude:
  • refundácia zvýšených prevádzkových a administratívnych nákladov súdnych exekútorov ako regulovaného povolania s regulovanými príjmami, pričom návrh vyhlášky bude mať aj negatívny dopad na podnikateľské subjekty ako účastníkov exekučného konania.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu