Plánuje sa zavedenie nových pravidiel Únie na ochranu retailových investorov

Pripravované od 01.01.2025 - Číslo zákona: COM(2023)279
[07.08.2023]

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice, pokiaľ ide o pravidlá Únie na ochranu retailových investorov


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorý bude mať vplyv na investičné spoločnosti, finančných sprostredkovateľov v sektore kapitálového trhu a poisťovníctva, ale aj na mikro, malých a stredných podnikateľov (retailoví investori, burzoví makléri, finančníci a pod.)

Návrh smernice mení existujúce pravidlá o trhoch s finančnými nástrojmi, distribúcií poistenia, začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia, správcoch alternatívnych investičných fondov, podnikoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov a sleduje, aby právny rámec pre retailové investície dostatočne posilňoval postavenie spotrebiteľov, podporoval lepšie a spravodlivejšie výsledky trhu a vytváral podmienky potrebné na zvýšenie účasti retailových investorov na kapitálových trhoch posilnením legislatívneho regulačného rámca.

Návrh smernice plánuje zlepšiť spôsob poskytovania informácií o investičných produktoch a službách retailovým investorom, chrániť retailových investorov pred zavádzajúcim marketingom, riešiť potenciálne konflikty záujmov pri distribúcii investičných produktov čiastočným zákazom stimulov (inducements), zvýšiť transparentnosť v danej oblasti, zabezpečiť, aby retailoví klienti dostávali aspoň raz ročne jasný prehľad o investičnej výkonnosti svojho portfólia, zachovať vysoké štandardy odbornej kvalifikácie finančných agentov a poradcov, znížiť administratívnu záťaž, zlepšiť prístupnosť produktov a služieb pre retailových investorov, posilniť spoluprácu v oblasti dohľadu a tiež posilniť postavenie spotrebiteľov, aby prijímali lepšie finančné rozhodnutia posilnením ich finančnej gramotnosti.

Návrh smernice predpokladá zvýšenie nákladov na podnikateľské prostredie titulom:
  • zvyšovania kvalifikácie sprostredkovateľov v sektore kapitálového trhu a poisťovníctva,
  • vytvorenia nových formulárov investičnými spoločnosťami, finančnými sprostredkovateľmi pre retailových investorov,
  • predkladania výkazov, hlásení, správ a iných informácií pre NBS,
  • predkladania podkladov a vysvetlení na vyžiadanie NBS,
  • informačných povinností vo vzťahu k retailovému investorovi,
  • zníženia príjmov odbúraním neprimeraných odplát od retailových investorov,
  • zmeny biznismodelu finančného sprostredkovania pri službách, pri ktorých sa neposkytuje poradenstvo retailovým investorom,
  • nákladov na zmenu IT systémov,
  • ponuky kvalitnejších investičných produktov,
ale tiež zníženie nákladov na podnikateľské prostredie titulom znižovania výdavkov a zároveň zvyšovania príjmov mikro, malých a stredných investorov uplatnením konceptu hodnoty za peniaze, tzv. „value for money“.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu