Plánuje sa revízia expozičných limitov zamestnancov pri práci s karcinogénnymi a toxickými látkami

Pripravované od 01.01.2024
[28.07.2023]

Návrh nariadenia vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nariadenia, ktorý bude mať vplyv na zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov vystavených karcinogénnym, mutagénnym a reprodukčne toxickým látkam pri práci, samotných zamestnancov, ktorí sú vystavení týmto látkam, pracovné zdravotné služby a tiež orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Návrh nariadenia reviduje najvyššie prípustné expozičné limity v pracovnom ovzduší pre vybrané karcinogénne látky pri práci a dopĺňa sa nový zoznam reprodukčne toxických faktorov spolu s ich najvyššími prípustnými expozičnými limitmi. Dlhodobým sledovaným cieľom je celkové zlepšovanie zdravotného stavu zamestnancov a tým aj ich práceschopnosti, čo predstavuje pozitívny vplyv navrhovaného nariadenia na podnikateľov aj ich zamestnancov v danom sektore.

Návrh nariadenia zavádza povinnosť zamestnávateľa požiadať orgán verejného zdravotníctva o schválenie činností, pri ktorých sú zamestnanci vystavení reprodukčne toxickým látkam a tiež povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancom školenie, ak sú alebo môžu byť exponovaní karcinogénnym, mutagénnym alebo reprodukčne toxickým látkam, ktoré sa nachádzajú v nebezpečných liekoch.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu