Plánuje sa obmedziť predaj zvierat

Pripravované od 01.01.2024 - Číslo zákona: 39/2007
[21.07.2023]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosti


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený poslanecký návrh zákona, ktorý plánuje obmedziť predaj zvierat, vrátane predaja na diaľku.
  • Zakazuje sa akokoľvek scudzovať živočíšne produkty (napr. mäso, masť a kosti), ktoré boli získané nelegálnym usmrtením zvieraťa, vyrábať z nich výrobky a s týmito výrobkami ďalej obchodovať. Výnimkou je manipulácia so živočíšnymi produktmi za účelom ich odstránenia v schválených zariadeniach ako napr. kafiléria, spaľovne a cintoríny pre zvieratá.
  • Ustanovuje sa povinnosť pre všetky osoby, ktoré disponujú so živými zvieratami, požiadať o registráciu alebo schválenie svojho chovného zariadenia príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu a tiež ohlásiť začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti. Výnimkou sú domácnosti, v ktorých sú držané spoločenské zvieratá na súkromné nekomerčné účely.
  • Ustanovuje sa povinnosť pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ak prevádzajú vlastníctvo zvieraťa, najmä formou inzercie, uverejniť v tejto inzercii identifikačný kód zvieraťa alebo číslo mikročipu zvieraťa a úradné číslo zariadenia, z ktorého zviera pochádza.
  • Dopĺňajú sa sankcie za porušenie novozavedených povinností a ustanovuje sa, že v blokovom konaní bude možné fyzickej osobe za priestupok uložiť pokutu do výšky 50 eur.
  • Dopĺňa sa povinnosť obcí zverejňovať uzavretú zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat na ich webovom sídle na účely vykonávania úradných kontrol vo veterinárnej oblasti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu