Zavádzajú sa zmeny oznamovacích povinností pri zmluve o poskytovaní služieb

Schválené od 01.09.2023 - Číslo zákona: 287/2023
[02.08.2023]

Novela zákona o elektronických komunikáciách a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Prijatou novelou sa ustanovuje možnosť účastníka ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb v prípade, ak zmeny zmluvných podmienok nie sú v prospech účastníkov. Oznamovanie zmien sa má vzťahovať len na tie zmeny zmluvných podmienok, pri ktorých vzniká právo účastníka ukončiť zmluvu s podnikom.
  • Podnik je povinný oznámiť každú zmenu zmluvných podmienok účastníkovi na trvanlivom nosiči, jasným a zrozumiteľným spôsobom a zároveň má povinnosť informovať o jeho práve odstúpiť od zmluvy.
  • Ak ide o zmenu, na základe ktorej účastníkovi vzniká právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, podnik oznámi zmenu aspoň mesiac vopred.
  • Splnením povinnosti je aj oznámenie zmeny SMS správou spolu s informáciou o možnosti odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb a informáciou, kde koncový užívateľ nájde podrobné informácie, ktoré sa vzťahujú k oznamovanej zmene, ak je to odôvodnené.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu