Zavádza sa oslobodenie nepeňažného plnenia od dane u zamestnanca

Schválené od 01.01.2024 - Číslo zákona: 309/2023
[31.07.2023]

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatým zákonom sa zavádza oslobodenie nepeňažného plnenia od dane u zamestnanca, ktoré prijal formou zamestnaneckej akcie na spoločnosti svojho zamestnávateľa alebo obchodného podielu na spoločnosti svojho zamestnávateľa, pričom takto prijaté nepeňažné plnenei sa ocení nominálnou hodnotou akcie alebo hodnotou vkladu, ktorý takto prijal.

Uvedené nepeňažné plnenie je u zamestnanca oslobodené výlučne po súčasnom splnení dvoch zákonných podmienok, a to:
  • zamestnávateľ nevyplácal počas svojej činnosti podiely na zisku, pričom akonáhle v niektorom zdaňovacom období prišlo k vyplateniu podielu na zisku z činnosti spoločnosti/zamestnávateľa akékoľvek nepeňažné plnenie poskytnuté formou uvedenou v tomto ustanovení už nebude oslobodeným príjmom. Uvedené znamená, že ak napríklad bolo nepeňažné plnenie formou akcie v uvedených prípadoch nadobudnuté vo februári 2025 a v marci 2025 boli vyplatené podiely na zisku z roku 2024, nadobudnuté nepeňažné oslobodenie sa dodaní spôsobom ustanoveným v zákone,
  • nadobudnuté zamestnanecké akcie nesmeli byť a ani nesmú byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu.
Takto nadobudnuté akcie alebo obchodné podiely zamestnancom sú následne pri predaji vždy zdaniteľným príjmom, pričom výdavkom k príjmu z ich predaja môže byť výlučne preukázateľne nadobudnutá suma, ktorú zamestnanec zamestnávateľovi zaplatil za ich nadobudnutie. Ak ich nadobudol bezodplatne, nemôže si uplatniť ako výdavok hodnotu získanej akcie alebo obchodného podielu.

V nadväznosti na tieto zmeny sa upravujú aj povinnosti uvádzania údajov o takomto nepeňažnom príjme v mzdových listoch.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu