Obce môžu poskytovať nové elektronické služby

Schválené od 01.11.2023 - Číslo zákona: 278/2023
[02.10.2023]

Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Pozmeňujúcim návrhom k novele zákona sa upravuje možnosť poskytovania elektronických služieb obcou pre miestne dane a poplatky.
Konkrétne sa dopĺňajú 2 druhy služieb, ktoré budú môcť poskytovať obce, a to nasledovné:
  1. služba oznámenia o výške dane alebo poplatku je určená pre fyzické osoby nepodnikateľov, ktorí nepoužívajú elektronickú schránku a chcú sa odbremeniť od doručovania písomných rozhodnutí obce do vlastných rúk (žlté upovedomenie o uložení zásielky),
  2. služba predvyplneného priznania k dani z nehnuteľnosti je pre tých daňovníkov, ktorý využijú elektronickú službu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v štruktúrovanej forme s náležitosťami rozhodujúcimi pre určenie priznanej nehnuteľnosti s tým, že daňovník bude mať možnosť priznanie opraviť, doplniť alebo ho podpísať a doručiť samospráve.
Daňový subjekt pri elektronickej komunikácii s obcou má po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce alebo v informačnom systéme dátového centra obcí sprístupnenú osobnú internetovú zónu, obsahom ktorej je najmä spis daňového subjektu v elektronickej forme.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu