Zavádzajú sa pokuty pri neposkytnutí údajov do Registra právnických osôb

Schválené od 01.10.2023 - Číslo zákona: 302/2023
[01.09.2023]

Novela zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatá novela zákona prináša právnu úpravu sankcionovania povinných osôb, resp. v niektorých prípadoch aj zapisovaných subjektov pri neposkytnutí súčinnosti povinnej osobe, za nedodržiavanie zákona, a to najmä za:
  • neposkytovanie niektorých údajov do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO), ktorých absencia alebo neaktuálnosť môže najviac ohroziť právnu istotu a fungovanie elektronických služieb e-Governmentu.
Vymoženie plnenia povinností uložených zákonom však bude primárne postavené na preventívnych a nápravných opatreniach.

Štatistický úrad uloží pokutu od 500 eur do 2 500 eur povinnej osobe, ktorá poruší povinnosť poskytnúť do RPO v lehote ustanovenej týmto zákonom:
  • údaj o dátume vzniku, dátume zrušenia a dátume zániku slovenskej právnickej osoby,
  • údaj o dátume začiatku a dátume skončenia pozastavenia alebo prerušenia výkonu činnosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo fyzickej osoby,
  • údaj o dátume zriadenia a dátume zrušenia podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky,
  • identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá vykonáva funkciu prokuristu.
Štatistický úrad uloží, a to aj opakovane, pokutu 5 000 eur povinnej osobe, ktorá poruší povinnosť poskytnúť do RPO v lehote ustanovenej týmto zákonom údaj, ktorý je súčasťou záznamu o konečnom užívateľovi výhod.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu