Registráciu údajov do obchodného registra môžu vykonávať notári

Schválené od 01.11.2023 - Číslo zákona: 268/2023
[02.10.2023]

Novela zákona o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatým pozmeňujúcim návrhom k novele zákona sa ustanovila možnosť, aby registráciu údajov do obchodného registra mohli vykonávať aj externí registrátori a to notári, ktorí už v súčinnosti so súdmi riešia agendu dedičských konaní.

V prípade súdov a externých registrátorov pôjde o participáciu na výkone registrácie údajov v obchodnom registri. Klientom obchodného registra (t.j. zapísaným osobám resp. osobám, ktoré majú byť zapísané) sa rozširujú možnosti a to zásadným zvýšením počtu registračných miest, čo umožní najmä v prípadoch hromadných zmien efektívnejšie rozloženie záťaže na registračný systém.

Predpokladá sa, že nábeh registračnej agendy externými registrátormi bude postupný. Podrobnosti v tomto ohľade ustanoví príslušné ministerstvo a to tak, aby nebola ohrozená dôveryhodnosť a dlhodobá udržateľnosť údajovej základne obchodného registra.

V konkrétnom prípade sa registrácia notárom uskutoční na základe registračnej žiadosti oprávnenej osoby (navrhovateľa). Vybrať si môže ktoréhokoľvek notára ako registrátora. Z dôvodu zamedzenia pokútnictva a obmedzenia možných podvodov, nie je prípustné iné zastúpenie navrhovateľa ako advokátom. Ak to bude potrebné, registrátor splní voči navrhovateľovi poučovaciu povinnosť. Splnenie podmienok pre registráciu (v zásade obdobných ako v prípade registrácie súdom) sa osvedčí vo forme notárskej zápisnice a na jej základe sa vykoná registrácia. Samozrejme, môžu nastať prípady, kedy podmienky splnené nebudú a v takom prípade k registrácii nedôjde. Nejde však o dôvod pre zavedenie opravného prostriedku, či iného typu procesnej obrany typu námietok.

 Ak má navrhovateľ za to, že predpoklady pre registráciu sú splnené, nič mu nebráni obrátiť sa na súd, ktorý sa k splneniu podmienok vyjadrí v riadnom inštančnom postupe. Registrátor po vykonaní registrácie postupuje obdobne ako by postupoval registrový súd a teda na žiadosť navrhovateľa mu vydá výpis z obchodného registra a taktiež zabezpečí, aby sa potrebné listiny dostali do zbierky listín.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu