Ustanovujú sa výnimky zo zákazu prevodu vlastníctva k neknihovaným pozemkom

Už o 19 dní - Schválené od 15.06.2023 - Číslo zákona: 180/1995
[19.05.2023]

Novela zákona o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom


Novelou zákona sa ustanovujú výnimky zo zákazu prevodu vlastníctva k neknihovaným pozemkom zo strany Slovenského pozemkového fondu tak, aby sa zákaz prevodu nevzťahoval na:
  • usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,
  • k pozemkom, na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň.
Požiadavka na ustanovenie výnimiek zo zákazu prevodu vlastníckeho práva k pozemkom, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) a ktoré sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenského pozemkového fondu, vyplynula z požiadaviek aplikačnej praxe.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu