Slovenský pozemkový fond má právo odstúpiť od nájomnej zmluvy pred uplynutím dohodnutého času nájmu

Schválené od 01.07.2023 - Číslo zákona: 240/2023
[07.11.2023]

Novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov


Prijatou novelou zákona sa zavádza právo Slovenského pozemkového fondu (SPF) odstúpiť od nájomnej zmluvy aj pred uplynutím dohodnutého času nájmu v prípade, ak nájomca (napr. poľnohospodársky podnik) nevyužíva prenajaté pozemky riadnym spôsobom na dohodnutý účel a so starostlivosťou riadneho hospodára. O týchto zisteniach vyhotoví SPF zápisnicu z vykonanej kontroly, ktorá je podkladom pre odstúpenie od nájomnej zmluvy.

Dňom skončenia nájmu je nájomca povinný vypratať prenajaté pozemky a odovzdať ich fondu v stave zodpovedajúcom druhu pozemku, ak sa s fondom nedohodne inak.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu