Stanovuje sa lehota na vydanie uznesenia o výške trov v civilnom konaní

Schválené od 01.07.2023 - Číslo zákona: 201/2023
[03.07.2023]

Novela Civilného sporového poriadku


Prijatou novelou sa zakotvuje lehota na vydanie uznesenia k náhrade trov konania, a to v trvaní 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ktorým bol nárok na náhradu trov konania účastníkovi priznaný. 

Podľa doterajšej právnej úpravy o nároku na náhradu trov konania rozhodoval aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie skončilo - o výške náhrady trov konania rozhodoval súd prvej inštancie samostatným uznesením, ktoré vydával vyšší súdny úradník. Avšak absentovala lehota, do ktorej má byť uznesenie obsahujúce výšku náhrady trov konania vydané, po tom, ako bol už nárok súdnym rozhodnutím priznaný. 

Zakotvením lehoty na vydanie uznesenia k náhrade trov konania preto dôjde k posilneniu právnej istoty účastníkov konania a zvýšeniu kvality fungovania súdneho systému. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu