Zavádzajú sa záväzné stanoviská v súvislosti so stavebným zámerom

Schválené od 15.06.2023 - Číslo zákona: 135/1961
[16.05.2023]

Novela zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon)


Prijatím zákona sa zavádza inštitút záväzných stanovísk v spojení s dotknutými orgánmi a dotknutými právnickými osobami a s tým súvisiacimi zmenami v spôsobe udeľovania povolení, súhlasov a obdobných vyjadrení k stavbách.

Po novom, ak konanie o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej cesty na susedné nehnuteľnosti súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom sa rozhoduje v konaní o stavebnom zámere, cestný správny orgán má v tomto konaní postavenie dotknutého orgánu a vydáva záväzné stanovisko.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu