Mení sa postup prehliadky advokátskych kancelárií

Schválené od 01.05.2023 - Číslo zákona: 301/2005
[17.03.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok


Prijatou novelou sa zabezpečí riadny procesný postup prehliadky priestorov advokátskych kancelárií tak, aby nedochádzalo k nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Novela má zabrániť tomu, aby sa vykonaním prehliadky a získaním dôverných informácií dôležitých pre prípravu obhajoby klienta zasiahlo do práva na obhajobu.

Novela upravuje postup, ktorý umožní izolovanie údajov relevantných pre trestné konanie tak, aby sa chránili aj tretie osoby, voči ktorým advokát vykonáva svoju činnosť nesúvisiacu s prebiehajúcim trestným konaním a prehliadkou.

Prehliadka advokátskej kancelárie sa môže uskutočniť za prítomnosti sudcu pre prípravné konanie. Pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, a v ktorých sa môžu nachádzať listiny, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, je OČTK povinný vyžiadať si súčinnosť SAK a aj sudcu pre prípravné konanie, ktorý by vo veci rozhodoval.

Advokát, u ktorého sa vykonáva domová prehliadka alebo prehliadka iných priestorov, je oprávnený z priebehu prehliadky vyhotovovať zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam. Rovnaké oprávnenie má aj zástupca komory, ako aj orgán vykonávajúci prehliadku.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu