Plánuje sa zjednodušiť proces povoľovania stavieb

Pripravované od 01.02.2023 - Číslo zákona: 50/1976
[28.12.2022]

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)


Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela, ktorá rozširuje rozsah možností pre spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre ostatné stavby aj na podklade „územného stanoviska“ príslušného orgánu územného plánovania.

Novelou zákona sa plánuje zjednodušiť rozsah dokumentácie stavby pre podanie žiadosti orgánu územného plánovania o „územné stanovisko“ ako aj jeho rozsah, ktorý je obmedzený iba na vyhodnotenie súladu stavby so zámermi územného plánovania a vyhodnotenie posúdenia, či stavba nie je v rozpore s ostatnými podkladmi na posúdenie v prípade absencie územnoplánovacej dokumentácie. Zároveň sa tým obmedzuje rozsah záväzného stanoviska obce, ktoré už nebude obsahovať posúdenie súladu s územnoplánovacou dokumentáciou.

Novelu zákona ešte musí schváliť parlament.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu