Zavádza sa solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinéri

Schválené od 31.12.2022 - Číslo zákona: 519/2022
[31.01.2023]

Zákon o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov


Prijatý zákon reaguje na prijatie Nariadenia Rady EÚ o núdzovom zásahu s cieľom riešiť vysoké ceny energie. Zákon obsahuje opatrenia, ktorými sa bude vykonávať povinný dočasný solidárny príspevok. V zákone sa upresňuje výpočet solidárneho príspevku právnických osôb, ktoré vykonávajú svoju činnosť v odvetí ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií. Zákon ďalej upravuje správu a použitie solidárneho príspevku. 

Výpočet príspevku: 
  • Pri výpočte základu pre výpočet príspevku sa vychádza zo základu dane z príjmov zníženého o odpočet daňovej straty a po uplatnení nárokov na zníženie základu dane z príjmov za každé zdaňovacie obdobie dane z príjmov prispievateľa so začiatkom v kalendárnom roku 2022 a za každé zdaňovacie obdobie prispievateľa, ktoré začína v kalendárnom roku 2023.
  • Sadzba príspevku je 70 % zo základu pre výpočet príspevku.
  • Príspevkovým obdobím je dvanásť bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po príslušnom zdaňovacom období.
  • Prispievateľ je povinný doručiť daňovému úradu do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie oznámenie, v ktorom uvedie: identifikačné údaje o prispievateľovi, najmä jeho názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, zdaňovacie obdobie na účely platenia príspevku, základ pre výpočet príspevku, výšku príspevku.
  • Na správu príspevku sa primerane použije daňový poriadok. 
  • Správu príspevku vykonáva daňový úrad, ktorý je príslušný na správu dane z príjmov prispievateľa podľa daňového poriadku.
V nadväznosti na prijatý zákon sa primerane upravuje aj zákon o dani z príjmov a daňový poriadok. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu