Zamestnávateľom vznikajú nové povinnosti na úseku ochrany zdravia

Schválené od 12.01.2023 - Číslo zákona: 517/2022
[31.01.2023]

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prijatou novelou zákona sa: 
  • upravuje povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť odbornú prípravu všetkých zamestnancov, ktorí sú pri práci exponovaní diizokyanátom, ako aj povinnosť fyzických osôb - podnikateľov, ktoré nezamestnávajú iné fyzické osoby a sú pri práci exponované diizokyanátom, 
  • v prípade, ak si charakter práce vyžaduje vybavenie pracoviska sprchami, zamestnávateľ je povinný v sprchách zabezpečiť teplú vodu, 
  • umožňuje vstup so zvieraťom na prírodné a umelé kúpalisko pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré môžu vstúpiť v sprievode psa so špeciálnym výcvikom,
  • ustanovujú podmienky pre výkon činnosti plavčíka, ktorými sú vek minimálne 18 rokov a povinnosť absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu